REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Bolsa – WAŻNY OD 27.07.2020

 • 1 Wstęp

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym https://www.bolsa.com.pl/

 • 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

 1. Sprzedawca – Bolsa Małgorzata Chachulska-Owczarek z siedzibą w Kielcach, adres: 25-020 Kielce, ul. Chęcińska 15/23, REGON 260090651 oraz NIP 959-157-48-19 i umożliwiająca kupowanie towarów w Sklepie internetowym, którego jest właścicielem.
 2. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym http://www.bolsa.com.pl za pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 3. Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie, w szczególności marki Bolsa; wszystkie są fabrycznie nowe oraz wolne od wad prawnych.
 6. Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient składa zamówienie.
 7. Konto – utworzone po dokonaniu Rejestracji Konto, umożliwiające Klientowi m.in. dokonywanie zakupu Towarów w sposób łatwiejszy i szybszy.
 8. Cena – cena jednostkowa towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT; Cena nie zawiera kosztów dostawy i płatności.
 9. Przelew dedykowany – przelew dokonywany za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.
 10. Facebook – serwis społecznościowy umieszczony w domenie www.facebook.com, poprzez który Użytkownik Sklepu może dokonać rejestracji lub logowania do swojego Konta w Sklepie.
 • 3 Ogólne warunki
 1. Składanie Zamówień w Sklepie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.
 2. Dla korzystania ze Sklepu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 3. Do dokonania rejestracji lub złożenia zamówienia w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności.
 4. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
 5. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą:
 6. a) drogą mailową na adres: biuro@bolsa.pl
 7. b) za pomocą Facebook’a: https://www.facebook.com/bolsapolska
 8. c) listownie – Bolsa, ul. Chęcińska 15 / 23, 25-020 Kielce
 9. d) telefonicznie pod numerem telefonu +48 608-895-588
 10. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 66[1] Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
 11. Ceny Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen Towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych Towarów.
 • 4 Konto
 1. Założenie Konta jest bezpłatne.
 2. Założenie Konta odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.bolsa.com.pl. Formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
 3. Zakładając Konto Klient – Konsument podaje następujące dane:
 4. a) hasło,
 5. b) adres e-mail,
 6. c) imię i nazwisko,
 7. d) adres,
 8. e) numer telefonu,
 9. f) datę urodzenia,
 10. g) płeć.
 11. Klient niebędący Konsumentem może podać następujące dane:
 12. a) firmę,
 13. b) imię i nazwisko osoby składającej zamówienie,
 14. c) adres siedziby,
 15. d) adres e-mail,
 16. e) numer telefonu.
 17. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 18. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu drugiego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.
 19. Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta.
 20. Posiadanie Konta umożliwia Klientowi w szczególności:
 21. a) składanie zamówień,
 22. b) przeglądanie historii zamówień,
 23. c) monitorowanie statusu płatności za złożone zamówienia,
 24. d) szybkie i łatwe zakupy,
 25. e) personalizowany i bezpieczny dostęp.
 26. Sprzedawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
 • 5 Złożenie zamówienia
 1. Złożenie zamówienia odbywa się:
 2. a) za pośrednictwem Konta na stronie http://www.bolsa.com.pl,
 3. b) poprzez złożenie jednorazowego zamówienia na stronie, o której mowa powyżej bez dokonywania rejestracji.
 4. Złożenie zamówienia w trybie określony w ust. 1 powyżej odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.
 5. Przed złożeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak m.in. ilość, kolor, rozmiar, a także wybiera sposób odbioru (przesyłka/odbiór osobisty) oraz formy płatności.
 6. Poprzez kliknięcie ikony „Kupuję i płacę” Klient akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz cenę Towaru i zobowiązuje się do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.
 7. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to powinien podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookies.
 8. Zamówienie stanowi skierowaną do Sprzedawcy ofertę Klienta zawarcia umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Koszyku.
 9. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podany przez siebie adres email wiadomość mailową będącą potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia
 10. a) niniejszy Regulamin,
 11. b) uniwersalny formularz odstąpienia od Umowy wraz z pouczeniem w tym zakresie.
 12. Kolejną wiadomość stanowi mail informujący o realizacji zamówienia, zawierający ostateczne potwierdzenie przyjęcia oferty, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, i wszystkich istotnych elementów zamówienia w ramach sprzedaży na odległość. Z tą chwilą pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Klient otrzymuje w formie załączników w formacie pdf
 13. a) Fakturę sprzedaży
 14. b) spersonalizowany formularz odstąpienia od Umowy
 15. Sklep internetowy realizuje sprzedaż przy użyciu elektronicznego obiegu dokumentów, w związku z tym przesyłki z towarem mogą nie zawierać drukowanych dokumentów .
 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień, które zostały złożone bez lub z błędnym adresem e-mail lub numerem telefonu.
 17. W przypadku braku zamówionego Towaru w magazynie Sprzedawcy i niemożności zdobycia go na czas realizacji określonego w Zamówieniu, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany i otrzyma zwrot uiszczonych należności.

W przypadku, gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia.

 1. Zamówiony Towar jest dostarczany Klientowi w wybrany przez niego sposób.
 2. Koszty związane z dostawą towarów i obsługą płatności ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca.
 • 6 Odstąpienie od umowy
 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).
 3. Klient proszony jest o skorzystanie ze spersonalizowanego formularza odstąpienia od umowy, który został mu wysłany w mailu potwierdzającym realizację zamówienia jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może także skorzystać np. ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na stronie www.bolsa.com.pl
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient powinien odesłać towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • 7 Płatności
 1. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia lub przy jego odbiorze.
 2. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:
 3. a) płatność gotówką przy odbiorze (przesyłka pobraniowa),
 4. b) przelewy on-line,
 5. c) portfel elektroniczny PayPal
 6. d) blik
 7. Płatności on-line realizowane są za pośrednictwem operatora Przelewy24. Podczas finalizacji zamówienia po wybraniu przycisku „Płatność Online” Klient zostaje przekierowany do strony serwisu Przelewy24, gdzie będzie mógł zdecydować się na płatność kartą (Visa, Maestro), przelewem bankowym lub też przelewem tradycyjnym. Portfel elektroniczny PayPal, pozwala kupującym deponować pieniądze, a następnie dokonywać w szybki sposób płatności za zakupy. Podczas finalizacji zamówienia po wybraniu przycisku „Płać z PayPal lub kartą” Klient zostaje przekierowany do strony serwisu PayPal, gdzie będzie mógł zdecydować się na płatność, wykorzystując zdeponowane na koncie PayPal pieniądze, lub skorzystać z płatności kartą.
 8. Sprzedawca zastrzega, iż nigdy nie wysyła do Klientów wiadomości z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego.
 9. Sprzedawca przesyła Klientowi dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowy.
 10. Klient wyraża zgodę na stosowanie przez Usługodawcę w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 • 8 Dostawa
 1. Dostawa Towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do krajów Unii Europejskiej.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych, w niektórych przypadkach może zostać wydłużony po uprzednim powiadomieniu klienta.
 3. O fakcie wysłania towaru Klient zostaje poinformowany poprzez mail potwierdzający realizację zamówienia.
 4. Koszt dostawy Towaru ponosi Klient i są one podawane w procesie składania Zamówienia.
 5. Przy opcji dostawy na wskazany adres kurier będzie próbował dostarczyć zamówienie dwukrotnie. Po dwóch nieudanych próbach dostarczenia przesyłki zostanie ona odesłana z powrotem do Sklepu.
 6. Dostawa Towaru odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 7. Dostawa Towaru odbywa się w miejsce wskazane przez Klienta podczas składania zamówienia.
 8. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Towaru Klient posiada prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 9 niniejszego Regulaminu.
 • 9 Postępowanie reklamacyjne
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, a w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z zamówieniem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 2 pkt 1, mailowo na następujący adres e-mail: biuro@bolsa.pl, osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy podanej w postanowieniu § 2 pkt 1.
 3. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Klient jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na adres: Bolsa Małgorzata Chachulska-Owczarek ul. Świętokrzyska 135, 26-001 Wola Kopcowa. Sprzedawca zaleca, by Klient należycie zabezpieczył Towar na czas transportu.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
 5. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji Klienta, Sprzedawca, według wyboru Klienta, nieodpłatnie naprawi Towar lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi – Konsumentowi uiszczoną przez niego Cenę.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.
 7. Roszczenia wynikające z rękojmi o naprawę, wymianę towaru oraz uprawnienie do odstąpienia od umowy z tytułu niezgodności Towaru z umową mogą być wykonane w terminie rocznym od stwierdzenia przez Klienta wady, lecz zakończenie tego terminu ulega wstrzymaniu do czasu upływu dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.
 8. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 • 10 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym na stronie www.bolsa.com.pl umożliwiającym pobieranie, utrwalanie oraz drukowanie, a także dostarczany jest drogą e-mail po dokonaniu zamówienia przez Zamawiającego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Klientów, poprawy ochrony prywatności Klientów i zapobieganiu nadużyciom. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Klientów posiadających Konto w Sklepie, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z podaniem linku prowadzącego do nowej treści Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Uczestników na co najmniej 7 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wykonanie Umów zawartych przed ich wejściem w życie, chyba że wprowadzone zmiany będą bardziej korzystne dla Konsumenta. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Klient posiadający Konto uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o założenie Konta poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Sprzedawcy.
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych ze Sprzedawcą umów.
 5. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Klient niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Formularze wniosków, o których mowa powyżej dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
 6. Klient będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl.
 7. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

Załączniki do regulaminu:

Oświadczenie zwroty POL/EN

Pouczenie POL

Pouczenie EN